background
Odvoz smeća
Buzet
Obzirom da od 24. srpnja gradovi i općine moraju građanima omogućiti razvrstavanja iskoristivih komponenti otpada ( papira, metala, stakla, plastike, tekstila) pred kućnim pragom, te da cijena bude motivirajuća, smatram da građani baš nisu informirani.
ĐaniSoldatić
Riješen
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Komunalno poduzeće "Park" d.o.o.17.6.2014. 11:26.
Komunalno poduzeće "Park" d.o.o.17.6.2014. 11:10Poštovani, Sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, jedinice lokalne samouprave obvezne u roku od godine od dana stupanja na snagu navedenog Zakona (dakle do 23.07.2014.) osigurati ispunjenje obveza odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, na način da na svom području osigura funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, te da na javnim površinama postavi odgovarajući broj i vrstu spremnika za navedene vrste otpada. Cilj Zakonodavca je da sve jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine) osiguraju odvojeno sakupljanje otpada do navedenog datuma (dakle i one koje do sada to nisu uspjele, bez obzira što je i prijašnjim zakonskim aktima to bilo propisano). Grad Buzet ima reciklažno dvorište na lokaciji odlagališta komunalnog otpada „Griža“, a na cijelom području grada nalaze se zeleni eko otoci, odnosno lokacije sa spremnicima za odvojeno prikupljanje otpada, broj kojih se od 2000.-te godine kontinuirano širi, sukladno potrebama i mogućnostima. Istovremeno se vrše i izobrazno -informativne aktivnosti, provođenjem različitih akcija i projekata kojima su obuhvaćena djeca od vrtićke dobi (igraonice, kvizovi, nagradni eko natječaji..), pa do medijskih emisija, novinskih članaka, slanja letaka svim kućanstvima (kao što je to bio nedavni slučaj, s kojim ste zasigurno upoznati), upute obavijestima, plakatima itd... Po donošenju Uredbe Vlade RH o komunalnom otpadu, (koja je u pripremi), obvezni smo u roku od tri mjeseca donijeti odluku o načinu pružanja javnih usluga koja će sadržavati kriterij obračuna količine otpada (masa ili volumen), standardne veličine i svojstva spremnika za otpad, te minimalnu učestalost odvoza po područjima. Započet je i najnoviji projekt dostave setova posuda za kućanstva koji se sastoje od tri posude različitih boja, slažu se jedna na drugu, svaka zapremine od 40 litara , a služe za odvojeno prikupljanje korisnog otpada u domaćinstvima (plava – papri i karton, žuta – PET i MET ambalaža, zelena –staklena ambalaža). Vrijednost takvog blok seta iznosi 360 kuna. Ovime želimo olakšati odvojeno prikupljanje otpada i potaknuti što učinkovitiju primarnu selekciju. U I fazi osigurali smo setove za polovicu kućanstava, i to za slijedeće mjesne odbore : Stari grad, Buzet, Sv. Martin i Sv. Ivan. Po odobrenju sufinanciranja od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, planira se nastavak projekta i za ostala područja Grada Buzeta. Građanima starogradske jezgre isti su već podijeljeni organiziranjem podjela sa sklapanjem ugovora u prostorijama Mjesnog odbora. Slijedi podjela za MO Buzet, o kojoj ćete biti pravovremeno informirani. Detaljnije informacije možete pronaći u Službenim novinama Grada Buzeta br. 04/14 i 05/14 (Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komun.otp. za 2013. godinu, te Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom). Zahvaljujemo na upitu i svim oblicima poticanja savjesnog i odgovornog ekološkog ponašanja. Za Park d.o.o. Ervina Kisiček