O PRORAČUNU GRADA BUZETA ZA 2015. GODINU

ŠTO JE TO PRORAČUN?

Instrument pomoću kojega jedinice lokane samouprave prikupljaju i raspodjeljuju sredstva zove se proračun. Proračun ima zadaću da pridonosi gospodarskom razvoju lokalne jedinice, ali i da ima socijalnu komponentu. U Republici Hrvatskoj postoje tri razine proračuna: državni proračun, proračun izvanproračunskih fondova i proračun jedinica lokalne i regionalne samouprave, a sva tri zajedno čine proračun opće države. Proračun se sastoji od prihoda i rashoda. Prihode možemo pritom podijeliti na: prihode iz vlastitih izvora, zajedničke prihode, pomoći i prihode od zaduživanja.
  Vlastiti izvori sredstava općina i gradova:
 • prihodi od vlastite imovine,
 • općinski, odnosno gradski porezi u skladu s ovim Zakonom,
 • novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje sami propišu,
 • upravne pristojbe u skladu s posebnim zakonom,
 • boravišne pristojbe, u skladu s posebnim zakonom,
 • komunalne naknade, doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom,
 • naknade za uporabu javnih, općinskih ili gradskih površina,
 • drugi prihodi utvrđeni posebnim zakonom.
  • Općine ili gradovi mogu uvesti ove poreze:
 • prirez porezu na dohodak,
 • porez na potrošnju,
 • porez na kuće za odmor,
 • porez na tvrtku ili naziv,
 • porez na korištenje javnih površina.

 • Jedinice lokalne samouprave u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na: uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, brigu o djeci, socijalnu skrb primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu.
  Iako je u nadležnost lokalne samouprave formalno preneseno dosta poslova, to prenošenje ne prati u dovoljnoj mjeri i decentralizacija financijskih sredstava. Tako da velika većina lokalnih jedinica ne može iz vlastitih prihoda financirati obaveze koje su im stavljene u nadležnost te još uvijek u velikoj mjeri ovisei o sredstvima iz državnog proračuna. Također, rijetko koja lokalna jedinica u RH može financirati kapitalne investicije bez većinskog učešća sredstava iz državnog proračuna. Tako je izgradnja kapitalnih objekta i drugih kapitalnih investicija većinom svedena na razinu političkog odlučivanja, dok ekonomska struka i metode koje se primjenjuju pri ocjenjivanju o svrsishodnosti neke kapitalne investicije imaju u puno slučajeva drugorazredno značenje.

  O APLIKACIJI

  Slaganje gradskog proračuna poprilično je kompliciran zadatak. Prilikom njegovog predlaganja treba na umu imati brojne obveze koje je Grad Buzet dobio sukladno zakonskim odredbama, preuzeo želeći osigurati bolju kvalitetu života svojih građana ili željom i potrebom da zadovolji što većem broju zahtjeva svojih stanovnika. Želja nam je s toga bila da Vas na ovaj način educiramo i pobliže upoznamo s načinom slaganja gradskog budžeta svake godine.


  Želja nam je da na taj način i građani sudjeluju u kreiranju gradskog proračuna, kroz odabir aktivnosti koje smatraju najvažnijim za njihovu kvalitetu života. Istovremeno treba odgovorno predlagati određene stavke, jer ćete u protivnom narušiti dosadašnji standard u određenim djelatnostima ili prevelikim planiranjem određenih stavaka dodatno opteretiti građane, koji će morati još više sudjelovati u financiranju gradskih djelatnosti ili projekata.

  PROCEDURA DONOŠENJA PRORAČUNA

  1. Smjernice Vlade Republike Hrvatske - Planiranje proračuna tj. procjene prihoda i izrada lokalnog proračuna temelji se na državnim makroekonomskim pokazateljima te na smjernicama za plan i pripremu državnog proračuna, kao i na vlastitim procjenama rasta gospodarske aktivnosti na području lokalne jedinice. Prvi korak u proračunskom procesu kod jedinica lokalne samouprave su upravo smjernice koje ministarstvo financija šalje prvo županijama, a nakon toga one šalju te smjernice gradovima i općinama na svom području. Te smjernice lokalne jedinice šalju proračunskim korisnicima koji se financiraju transferima iz lokalnih proračuna.

  2. Javni poziv- Temeljem članka 32. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12), Gradonačelnik Grada Buzeta je dana 29. kolovoza objavio Poziv za predlaganje programa i projekata i uvrštenja u Proračun Grada Buzeta za 2015. godinu. Tom su prigodom pozvani svi dosadašnji i potencijalni korisnici proračunskih sredstava, odnosno sve odgojno obrazovne ustanove, registrirane udruge koje su izvršile upis u Registar neprofitnih organizacija, ostale pravne osobe koje djeluju na području i izvan područja Grada Buzeta te fizičke osobe koje žive i rade na području Grada Buzeta, da dostave prijedloge programa i projekata za uvrštenje u Proračun Grada Buzeta za 2015. godinu, a krajnji rok za dostavu bio je 26. rujna.

  3. Prijedlozi Mjesnih odbora

  POSLOŽITE PRORAČUN

  1.077.352,50

  1.433.139,25

  1.778.360,00

  3.370.000,00

  GRADSKI PROJEKTI

  Koje biste od gradskih projekata ocjenili kao bitnima da krenu u realizaciju u 2015. godini?

  - Sustav kanalizacije mještani Svetog Martina čekaju već nekoliko godina. Za ovu investiciju izrađena je sva dokumentacija, a postoji mogućnost sufinanciranja projekta iz drugih izvora financiranja.


  S obzirom da je u tijeku rekonstrukcija državne ceste prema graničnom prijelazu Požane, sada je prilika da se u sklopu tog projekta realizira novi ulaz prema naseljima Črnica, Šantići, Perci i Sv. Duh. Za potrebe izgradnje ceste treba izraditi dokumentaciju, otkupiti privatno zemljište te izgraditi prometnicu.


  Zahvaljujući sve većem broju djece u Buzetu, Dječji vrtić je postao premalen da primi sve zainteresirane.


  Zbog njezinog lošeg stanja zgrada je postala velika opasnost za susjedne kuće. Za njezinu rekonstrukciju postoji mogućnost dobivanja sredstava iz drugih izvora financiranja.


  Na području cijele Buzeštine svake godine ima puno potreba rekonstrukcija cesta do svih dijelova na području našega grada.

  Sveukupno:

  KONTAKT