O PRORAČUNU GRADA BUZETA ZA 2017. GODINU

ŠTO JE TO PRORAČUN?

Instrument pomoću kojega jedinice lokane samouprave prikupljaju i raspodjeljuju sredstva zove se proračun. Proračun ima zadaću da pridonosi gospodarskom razvoju lokalne jedinice, ali i da ima socijalnu komponentu. U Republici Hrvatskoj postoje tri razine proračuna: državni proračun, proračun izvanproračunskih fondova i proračun jedinica lokalne i regionalne samouprave, a sva tri zajedno čine proračun opće države.
Proračun se sastoji od prihoda i rashoda. Prihode možemo pritom podijeliti na: prihode iz vlastitih izvora, zajedničke prihode, pomoći i prihode od zaduživanja.
  Vlastiti izvori sredstava općina i gradova:
 • prihodi od vlastite imovine,
 • općinski, odnosno gradski porezi u skladu s ovim Zakonom,
 • novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje sami propišu,
 • upravne pristojbe u skladu s posebnim zakonom,
 • boravišne pristojbe, u skladu s posebnim zakonom,
 • komunalne naknade, doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom,
 • naknade za uporabu javnih, općinskih ili gradskih površina,
 • drugi prihodi utvrđeni posebnim zakonom.
  • Općine ili gradovi mogu uvesti ove poreze:
 • prirez porezu na dohodak,
 • porez na potrošnju,
 • porez na kuće za odmor,
 • porez na tvrtku ili naziv,
 • porez na korištenje javnih površina.

 • Jedinice lokalne samouprave u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na: uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, brigu o djeci, socijalnu skrb primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu.
  Iako je u nadležnost lokalne samouprave formalno preneseno dosta poslova, to prenošenje ne prati u dovoljnoj mjeri i decentralizacija financijskih sredstava. Tako da velika većina lokalnih jedinica ne može iz vlastitih prihoda financirati obaveze koje su im stavljene u nadležnost te još uvijek u velikoj mjeri ovisei o sredstvima iz državnog proračuna. Također, rijetko koja lokalna jedinica u RH može financirati kapitalne investicije bez većinskog učešća sredstava iz državnog proračuna. Tako je izgradnja kapitalnih objekta i drugih kapitalnih investicija većinom svedena na razinu političkog odlučivanja, dok ekonomska struka i metode koje se primjenjuju pri ocjenjivanju o svrsishodnosti neke kapitalne investicije imaju u puno slučajeva drugorazredno značenje.

  PROCEDURA DONOŠENJA PRORAČUNA


  1. Smjernice Vlade Republike Hrvatske - Planiranje proračuna tj. procjene prihoda i izrada lokalnog proračuna temelji se na državnim makroekonomskim pokazateljima te na smjernicama za plan i pripremu državnog proračuna, kao i na vlastitim procjenama rasta gospodarske aktivnosti na području lokalne jedinice. Prvi korak u proračunskom procesu kod jedinica lokalne samouprave su upravo smjernice koje ministarstvo financija šalje prvo županijama, a nakon toga one šalju te smjernice gradovima i općinama na svom području. Te smjernice lokalne jedinice šalju proračunskim korisnicima koji se financiraju transferima iz lokalnih proračuna.

  2. Poziv gradskim ustanovama i institucijama te Mjesnim odborima - Za razliku od dosadašnjih godina Gradonačelnik Grada Buzeta ove je godine temeljem članka 32. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12), objavio Poziv za predlaganje programa i projekata i uvrštenja u Proračun Grada Buzeta za 2017. godinu gradskim ustanovama i organizacijama, a poziv za prijedlog komunalnih i društvenih projekata dobili su i Mjesni odbori. Zbog zakonskih izmjena i Uredbe Vlade Republike Hrvatske o financiranju neprofitnih udruga, ostali dosadašnji i potencijalni korisnici proračunskih sredstava, odnosno sve odgojno obrazovne ustanove, registrirane udruge koje su izvršile upis u Registar neprofitnih organizacija, ostale pravne osobe koje djeluju na području i izvan područja Grada Buzeta te fizičke osobe koje žive i rade na području Grada Buzeta, prijedloge programa i projekata moći će kandidirati na javne natječaje koji će biti raspisani nakon donošenja proračuna.

  3. Javna rasprava - Prijedlog proračuna, kojeg gradskom vijeću predlaže gradonačelnik, sukladno zakonskim propisima mora proći javnu raspravu. U javnoj raspravi svi zainteresirani mogu podnijeti primjedbe na prijedlog, predložiti određene izmjene ili dopune, o kojima potom predlagač odlučuje jesu li opravdane te ima li mogućnosti njihovog uvrštavanja u konačni prijedlog. Prijedlog proračuna za javnu raspravu gradonačelnik mora uputiti Gradskom vijeću najkasnije do 15. studenoga.

  4. Donošenje proračuna na Gradskom vijeću - Konačni prijedlog proračuna, u pravilu prije kraja godine, dolazi na raspravu u Gradsko vijeće, te se po njegovom donošenju on može primjenjivati u godini za koju je donesen.

  POSLOŽITE PRORAČUN

  O APLIKACIJI

  Slaganje gradskog proračuna poprilično je kompliciran zadatak. Prilikom njegovog predlaganja treba na umu imati brojne obveze koje je Grad Buzet dobio sukladno zakonskim odredbama, preuzeo želeći osigurati bolju kvalitetu života svojih građana ili željom i potrebom da zadovolji što većem broju zahtjeva svojih stanovnika. Želja nam je s toga bila da Vas na ovaj način educiramo i pobliže upoznamo s načinom slaganja gradskog budžeta svake godine.
  Želja nam je da na taj način i građani sudjeluju u kreiranju gradskog proračuna, kroz odabir aktivnosti koje smatraju najvažnijim za njihovu kvalitetu života. Istovremeno treba odgovorno predlagati određene stavke, jer ćete u protivnom narušiti dosadašnji standard u određenim djelatnostima ili prevelikim planiranjem određenih stavaka dodatno opteretiti građane, koji će morati još više sudjelovati u financiranju gradskih djelatnosti ili projekata.

  Zbog izmijenjenih zakonskih odredbi, po kojima je Grad Buzet proteklih godina gubio dio financijskih sredstava po osnovi poreza na dohodak, te brdsko-planinskog područja, zadatak je malo teži s obzirom da morate smanjiti dosadašnja izdvajanja u gradskom proračunu.

  U donjem kvadratiću s lijeve strane prikazuje se vrijednost proračuna bazirana na izdvajanjima u 2016. godini, koja se mijenja sukladno Vašim promjenama u određenoj kategoriji. S desne strane nalazi se maksimalna vrijednost troškova koje možete postići bez da se dodatno opterećuje građane.

  3.690.000,00 kn

  1.077.352,00 kn

  1.433.139,25 kn

  1.433.139,25 kn

  3.370.000,00 kn

  2.439.757,00 kn

  12.829.400,00 kn

  1.154.500,00 kn

  3.218.551,00 kn

  2.572.440,00 kn

  GRADSKI PROJEKTI

  Koje biste od gradskih projekata ocjenili kao bitnima da krenu u realizaciju u 2017. godini?

  - Sve veća turistička prepoznatljivost naselja Roč posljednjih godina, nakon Buzeta i Huma, izražava sve veću potrebu za postavljanjem besplatne bežične internet mreže u centru mjesta, gdje osim stalnih gostiju ima i veliki broj izletnika i prolaznika.


  S obzirom na popunjenost smještajnih jedinica Doma za starije i interesa novih korisnika proširenje Doma za starije pružilo bi bolju kvalitetu života starijem stanovništvu Grada Buzeta.


  Zahvaljujući sve većem broju djece u Buzetu, Dječji vrtić je postao premalen da primi sve zainteresirane. Nakon osnivanja nove katastarske općine Buzet - Stari Grad stvoreni su svi preduvjeti da se krene u realizaciju projekta.


  Zbog njezinog lošeg stanja zgrada je postala velika opasnost za susjedne kuće. Za njezinu rekonstrukciju postoji mogućnost dobivanja sredstava iz drugih izvora financiranja.


  Uređenijim sadržajima u samom centru grada doprinijelo bi se dodatnoj ljepoti našega gradskog središta, a osim povratka fontane obitelji s djecom i ostali prolaznici dobili bi mjesto za odmor i igru.


  Skučeni kapaciteti naše knjižnice iziskuju njezino proširenje i dodatno uređenje kako bi, osim mjesta gdje možete posuditi knjigu, postala i svojevrsni dnevni boravak našega grada.


  Za povećanje radnih mjesta i smanjenja nezaposlenosti preduvjet je urediti poduzetničke zone. Ovim sredstvima komunalno bi se opremilo oko 5 ha zemljišta spremnih za investitore u poduzetničkoj zoni Mala Huba II.


  Kako bi osigurali ravnomjeran razvoj svih dijelova Buzeštine bitno je imati dobru prometnu povezanost.


  Uz dosad uređene šetnice, fitnes park i ostale sportske objekte, građani Buzeta zaslužuju i uređenu sportsku zonu gdje bi svakodnevno mogli upražnjavati svoje sportske i rekreativne aktivnosti.


  Naselje Črnica najveće je na području Grada Buzeta koje još nema izgrađen sustav javne vodoopskrbe.


  Ukupno za gradske projekte:  Ukoliko smatrate da u proračunu trebaju promjene koje gore nisu navedene, iste možete upisati ovdje

  Progress

  JAVNA UPRAVA

  100%
  100%
  Gradski prijedlog: 3.690.000,00 kn
  Vaš prijedlog: 3.690.000,00 kn

  SOCIJALNA SKRB

  100%
  100%
  Gradski prijedlog: 1.077.352,00 kn
  Vaš prijedlog: 1.077.352,00 kn

  ŠKOLSTVO

  100%
  100%
  Gradski prijedlog: 1.433.139,25 kn
  Vaš prijedlog: 1.433.139,25 kn

  SPORT

  100%
  100%
  Gradski prijedlog: 1.433.139,25 kn
  Vaš prijedlog: 1.433.139,25 kn

  VATROGASCI

  100%
  100%
  Gradski prijedlog: 3.370.000,00 kn
  Vaš prijedlog: 3.370.000,00 kn

  KULTURA

  100%
  100%
  Gradski prijedlog: 2.439.757,00 kn
  Vaš prijedlog: 2.439.757,00 kn

  KOMUNALNI PROGRAMI

  100%
  100%
  Gradski prijedlog: 12.829.400,00 kn
  Vaš prijedlog: 12.829.400,00 kn

  GOSPODARSTVO

  100%
  100%
  Gradski prijedlog: 1.154.500,00 kn
  Vaš prijedlog: 1.154.500,00 kn

  PREDŠKOLSKI ODGOJ

  100%
  100%
  Gradski prijedlog: 3.218.551,00 kn
  Vaš prijedlog: 3.218.551,00 kn

  DOM ZA STARIJE I POMOĆ U KUĆI

  100%
  100%
  Gradski prijedlog: 2.572.440,00 kn
  Vaš prijedlog: 2.572.440,00 kn

  GRADSKI PROJEKTI


  PROSJEČNE VRIJEDNOSTI SVIH PRIJEDLOGA

  NEMA POSLANIH PRIJEDLOGA